Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Oznámení o nabytí účinnosti odkoupení závodu CASABLANCA společností DIAL TELECOM

Oznámení o datu nabytí účinnosti přechodu práv a povinností v souvislosti s prodejem části podniku (divize Telekomunikačních služeb) na společnost DIAL TELECOM

Vážení klienti, dodavatelé, partneři

Dne 30. května 2018 jsme vás informovali, že společnost CASABLANCA INT s.r.o. se sídlem Praha 5 – Košíře, Plzeňská 183/181, PSČ 15000, IČO: 25079832, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. Zn. C 47894 (dále jen „CASABLANCA“) a společnost DIAL TELECOM, a.s., se sídlem Praha 8 – Karlín, Křižíkova 36a/237, PSČ 18600, IČO: 28175492, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. Zn. B 12529 (dále jen „DIAL TELECOM“) se dohodly na tom, že společnost DIAL Telecom odkoupí od společnosti CASABLANCA část závodu, která představuje podnikání společnosti CASABLANCA v oblasti poskytování služeb elektronických komunikací spočívajících konkrétně v těchto službách: Služby přístupu k internetu, Služby přenosu dat, Pronájem okruhů, Veřejně dostupná telefonní služba (včetně souvisejících služeb např. virtuální dedikované ústředny, apod.), zjednodušeně tedy divizi Telekomunikačních služeb.

Současně jsme vás jménem obou společností také informovali, že v souvislosti s připravovaným prodejem části závodu (zjednodušeně divize Telekomunikačních služeb) dojde k přechodu práv a povinností vyplývajících z vašich jednotlivých smluv uzavřených se společností CASABLANCA (dosavadní poskytovatel/dodavatel uvedených služeb a/nebo dosavadní odběratel/partner v oblasti těchto služeb) na společnost DIAL TELECOM (přejímající subjekt) pravděpodobně k datu 1.7.2018.

Vzhledem k náročnosti procesu vyčlenění a oddělení části podniku, časové přípravě podkladů a podmínek s přejímajícím subjektem a přípravě fyzické migrace došlo k posunu původního navrhovaného data k nabytí účinnosti přechodu práv a povinností na datum 1.11.2018.

Dovolujeme si vás proto znovu informovat, že v tomto případě stále jsou a do 31.10.2018 budou všechna práva a povinnosti v souvislosti s divizí Telekomunikačních služeb vykonávána společností CASABLANCA, a od 1.11.2018 pak již společností DIAL TELECOM.

Datum přechodu každopádně nenastane dříve, než po uplynutí 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

Přechod výše uvedených zpráv a povinností vyplývajících ze smluvních vztahů nebude mít vliv na kvalitu a kontinuitu poskytovaných/dodávaných služeb. Při tomto přechodu nedojde ke zhoršení obchodních vztahů.

V případě jakýchkoliv dotazů k přechodu práv a povinností ze smluvních vztahů neváhejte prosím kontaktovat:

S úctou a pozdravem,
Casablanca INT, s.r.o.
Milan Švácha, jednatel

V Praze dne 27. září 2018