Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Evropský parlament k třikrát a dost popáté řekl NE

„Přístup uživatelů k internetu nesmí být omezen bez předchozího rozhodnutí soudních orgánů, zdůrazňuje Parlament v jednom z pozměňovacích návrhů z prvního čtení, které předložil k legislativnímu balíčku v oblasti telekomunikací.“ Tak zní začátek zprávy na webu Evropského parlamentu ze včerejšího hlasování o telekomunikačním balíčku, ve kterém opět EP řekl známému „třikrát a dost“ své „NE“. Poslanci trvali na opětovném nastolení pozměňujícího návrhu z 1. čtení, podle něhož připojení uživatele k internetu nemůže být omezeno bez předchozího rozhodnutí soudních orgánů. 407 poslanců bylo pro, 57 proti a 171 se hlasování zdrželo. Pozměňující návrh říká: „základní práva a svobody koncových uživatelů nesmí být bez předchozího rozhodnutí soudního orgánu omezena s výjimkou případu, kdy je ohrožena veřejná bezpečnost“. Nová legislativa posiluje také ochranu proti spamu. Zpracovávání osobních údajů ze strany poskytovatelů služeb bude vyžadovat souhlas spotřebitele. Zajímavé je, že instalace „cookies“ do počítače uživatele bude rovněž podléhat jeho souhlasu. Celou zprávu v nezměněném tvaru naleznete ve zbytku článku…
Vlajka EU
TOTO JE DOSLOVNÝ PŘEPIS TISKOVÉ ZPRÁVY TAK, JAK BYLA ZVEŘEJNĚNA NA WEBU EVROPSKÉHO PARLAMENTU.
CD-R SERVER NERUČÍ ZA PŘÍPADNÉ CHYBY V TEXTU.

Přístup uživatelů k internetu nesmí být omezen bez předchozího rozhodnutí soudních orgánů, zdůrazňuje Parlament v jednom z pozměňovacích návrhů z prvního čtení, které předložil k legislativnímu balíčku v oblasti telekomunikací. Vzhledem k tomu, že poslanci pozměnili dohodu s Radou, balíček se bude dále projednávat v dohodovacím řízení. EP nicméně souhlasí s Radou v otázce investic do nových infrastruktur, reformy využívání radiového spektra, ochrany soukromí a jasných práv uživatelů.

Poslanci pozměnili dohodu s Radou o revizi rámcové legislativy v oblasti elektronických komunikací, která obsahuje nová pravidla týkající se pevných i mobilních telefonů, televizního vysílání, bezdrátových i pevných internetových služeb.

Parlament a Rada souhlasí se zněním směrnice o právech uživatelů a o zřízení Úřadu evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC). Vzhledem k tomu, že všechny legislativní návrhy jsou vzájemně propojené, je pravděpodobné, že celý balíček půjde do dohodovacího řízení.

Neshody ohledně omezení přístupu k internetu bez předchozího rozhodnutí soudních orgánů

Parlament přijal poměrem hlasů 407:57:171 pozměňovací návrh z prvního čtení, podle kterého „nesmí být základní práva a svobody koncových uživatelů bez předchozího rozhodnutí soudního orgánu omezena s výjimkou případu, kdy je ohrožena veřejná bezpečnost“.

Rada tento pozměňovací návrh v prvním čtení zamítla.

Posílit práva spotřebitelů na všeobecnou službu

Cílem revidované směrnice o všeobecné službě a práv uživatelů v oblasti elektronických komunikací je posílit ochranu spotřebitele. Nová pravidla si také kladou za cíl aktualizovat platná ustanovení zohledněním nejnovějšího technologického vývoje v této oblasti.

Přijatá legislativa byla předmětem dlouhých jednání mezi Parlamentem a Radou. Klade si mimo jiné za cíl posílit povinnost operátorů poskytovat všem konečným spotřebitelům minimální objem služeb určité kvality za přijatelné služby. Všeobecná služba zahrnuje právo na připojení do veřejné telekomunikační sítě umožňující funkční internetové připojení.

Spotřebitelé musí mít také právo na bezplatný přístup k tísňovým linkám (k celoevropskému číslu 112 i k národním číslům). Stejně tak byla výrazně posílena práva spotřebitelů na informace a zjednodušen výběr mezi poskytovateli služeb.

Jasnější smlouvy

Díky nové směrnici získají spotřebitelé právo na lepší informace o cenách, tarifech a podmínkách smluv. Smlouvy budou muset uvádět způsob řízení tísňových volání a lokalizace těchto hovorů, případná omezení přístupu k určitým obsahům nebo vybavení, platná právní ustanovení, kvalitativní parametry poskytovaných služeb, délku smlouvy, ceny a tarify, způsoby platby a případné poplatky za převedení na jiného operátora nebo za ukončení smlouvy.

Všechny tyto informace musí být transparentní, srovnatelné, přiměřené a aktualizované. Musí být současně zveřejňovány v jasné, srozumitelné a snadno přístupné formě. Spotřebitelé budou mít kromě toho právo získat od svého operátora návrhy smlouvy předem. Pokud operátor změní ustanovení platné smlouvy, bude moci spotřebitel smlouvu bezplatně vypovědět.

Tísňové číslo pro pohřešované děti

Členské státy budou povinny podporovat „sociální“ telefonní linky, které by začínaly číslem 116, jako například číslo 116000 – tísňová linka pro pohřešované děti.

Lepší prosazování práv osob se zdravotním postižením

Legislativní balíček obsahuje také ustanovení na posílení práv spotřebitelů se zdravotním postižením. Podle nových pravidel budou mít zdravotně postižené osoby stejný přístup k elektronickým komunikacím jako ostatní uživatelé.

Přenositelnost čísla a délka smlouvy

Spotřebitelé budou mít právo ponechat si při změně operátora své telefonní číslo. Podle nové směrnice musí být číslo převedeno co nejrychleji, nejpozději do jednoho dne od podpisu smlouvy o změně operátora.

Pokud jde o délku smluv, ta nesmí přesáhnout 24 měsíců a všichni spotřebitelé budou mít kromě toho možnost uzavřít smlouvu na 12 měsíců.

Omezení přístupu

Jakákoli omezení přístupu ke službám nebo vybavením se budou řídit vnitrostátními předpisy. Směrnice tato omezení jinak neupravuje a nijak nemění stávající situaci. Zavádí však povinnost informovat spotřebitele o jakýchkoli případných omezeních.

Směrnice si také klade za cíl zlepšit kvalitu veřejných služeb. Zavádí proto zásadu minimální kvality služeb. V některých případech bude nutné zavést určitá omezení s cílem předejít zhoršení služeb (například zpomalení internetového připojení), tato omezení však nejsou ve směrnici specifikována. Spotřebitelé však musí být o případných omezeních vhodným způsobem informováni. Uživatelé by měli mít také možnost rozhodnout, jaký obsah chtějí dostávat a posílat a jaké služby, hardware a software chtějí za tímto účelem využívat.

Lepší ochrana soukromí a boj proti nelegálním aktivitám na internetu

Revidovaná směrnice z roku 2002 o nakládání s osobnímu údaji a ochraně soukromí v oblasti elektronických komunikací si klade za cíl zlepšit bezpečnost sítí, posílit ochranu osobních údajů spotřebitelů a zlepšit opatření na boj proti spamu. Legislativa také rozšiřuje harmonizaci pravidel v oblasti zpracovávání osobních údajů o právo na ochranu soukromí, důvěrnost a bezpečnost informačních technologií.

Bezpečnost sítě – oznámení narušení ochrany osobních údajů

Podle nových pravidel, která jsou na evropské úrovni zaváděna úplně poprvé, musí být jakékoli narušení bezpečnosti neprodleně oznámeno regulačnímu orgánu. V případě vážného narušení bezpečnosti musí být uživatelé informováni o narušení ochrany jejich osobních údajů. Poskytovatelé služeb, kteří příslušným orgánům prokázali, že přijali nezbytná technická ochranná opatření, nebudou muset uživatele informovat o narušení ochrany jejich osobních údajů. Operátoři budou nicméně povinni uchovávat údaje o případech narušení ochrany osobních dat, což veřejným orgánům umožní posoudit, zda jsou přijatá opatření přiměřená.

Ochrana proti kybernetickým útokům

Nová legislativa posiluje také ochranu proti spamu. Zpracovávání osobních údajů ze strany poskytovatelů služeb bude vyžadovat souhlas spotřebitele. Instalace ?cookies? do počítače uživatele bude rovněž podléhat jeho souhlasu. Komerční sdělení (včetně reklam, speciálních nabídek, cen a dárků) prostřednictvím telefonu nebo internetu musí být identifikovatelná a uživatelé musí mít možnost požádat, aby do budoucna takové nabídky již nedostávali.

Doplnění redakce o chybějící věty v českém překladu zprávy: Směrnice říká, že je ilegální zasílat e-maily obsahující odkazy na škodlivý nebo podvodný materiál.)

Nakonec bude zvýšena i ochrana proti virům, trojským koňům nebo spywaru. Takové programy jsou již zakázány bez ohledu na úložiště či metodu stažení.

Spolupráce mezi Komisí a vnitrostátními regulačními orgány při regulaci trhu

Parlament a české předsednictví se dohodly na tom, že vnitrostátní regulační orgány budou muset před přijetím regulačních rozhodnutí konzultovat Evropskou komisi a nový Úřad evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC). BEREC v takovém případě přijme stanovisko absolutní většinou svých 27 členů.

Regulační orgán bude povinen řádně zohlednit jakékoli vážné pochybnosti, které vyjádří Komise nebo BEREC. Regulační orgán, Komise a BEREC by měly v takovém případě úzce spolupracovat při hledání nejvhodnějšího a nejúčinnějšího opatření dříve, než regulační orgán přijme jakékoli rozhodnutí.

Funkční oddělení až jako nejzazší možnost

Kompromisní text umožňuje vnitrostátním regulačním orgánům, aby požádaly zavedeného provozovatele, aby oddělil svou síťovou infrastrukturu od jednotek poskytujících služby. Tento regulační instrument, tzv. „funkční oddělení“, však nemění vlastnictví sítí a služeb. Toto výjimečné opatření by mohlo být přijato pouze tehdy, pokud žádný jiný nástroj neumožní dosáhnout skutečné konkurence.

Harmonizované využívání radiového spektra

S cílem zlepšit spolupráci, strategické plánování a harmonizaci využívání spektra mezi členskými státy by měla Komise podle dojednaného textu předložit legislativní návrh na víceletý akční program radiového spektra.

Reforma regulačního rámce elektronických komunikací by zavedla neutralitu služeb a technologií jako závazné principy, tj. jakákoli frekvence bude moci být využita pro jakoukoli aplikaci, pokud to bude v souladu s vnitrostátními plány pro přidělování frekvencí. Díky těmto novým zásadám bude například možné přerozdělit spektrum, které se uvolní díly přechodu z televizního vysílání na poskytování širokopásmových bezdrátových služeb. Přechod z analogového na digitální vysílaní na konci roku 2012 uvolní značný objem vysoce kvalitního spektra, které bude moci být přiděleno pro jiné služby než televizní vysílání.

Investice do sítí nové generace a sdílení infrastruktur

Dominantnímu operátorovi bude moci být uložena v budoucnu povinnost, aby zpřístupnil konkurenci využívání síťových prvků a souvisejících zařízení, jako jsou instalace na budovách, stožáry, antény, věže nebo rozvody.

Národní regulační orgány by měly podporovat účinné investice a inovace v nových infrastrukturách, jako jsou sítě s optickým vláknem. Uložení jakékoli povinnosti zpřístupnit tuto infrastrukturu pro konkurenci bude muset zohlednit rizika pro investující podniky a mělo by umožňovat uzavření dohody mezi investory a subjekty, které mají zájem o přístup k infrastruktuře, s cílem diverzifikovat investiční rizika, stanoví dohoda.

Úřad evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací

Parlament a Rada se dohodly na tom, že Úřad evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) bude složen ze zástupců 27 národních regulačních orgánů a Komise. BEREC bude sloužit jako poradní orgán Komise a na žádost také Evropského parlamentu a Rady. Výkonná rada BERECu bude přijímat stanoviska – například v otázkách přeshraničních neshod – dvoutřetinovou většinou svých hlasů.

V rámci BERECu bude zřízen také sekretariát, jenž bude poskytovat technickou a odbornou pomoc. BEREC bude financován z rozpočtu Společenství a z dobrovolných příspěvků členských států nebo jejich regulačních orgánů.

WIFT "WIFT"

Bývalý dlouholetý redaktor internetového magazínu CDR-Server / Deep in IT, který se věnoval psaní článků o IT a souvisejících věcech téměř od založení CD-R serveru. Od roku 2014 už psaní článků fakticky pověsil na hřebík.

více článků, blogů a informací o autorovi

Diskuse ke článku Evropský parlament k třikrát a dost popáté řekl NE

Pátek, 8 Květen 2009 - 06:54 | Mo Jaaa | Neříkají Ne pořád na jeden návrh. Aby mohl být...
Čtvrtek, 7 Květen 2009 - 16:48 | Anonym | Jestli jsem to dobře pochopil, šlo o páté čtení...
Čtvrtek, 7 Květen 2009 - 14:11 | Anonym | Bohužel je to tak. V Evropě demokracie znamená...
Čtvrtek, 7 Květen 2009 - 14:02 | Anonym | 2 randy: takze koukam, ze to bude jako Lisabonska...
Čtvrtek, 7 Květen 2009 - 13:50 | Anonym | 2 plzmlz - Samozrejme, ze by stacilo raz povedat...
Čtvrtek, 7 Květen 2009 - 12:57 | Anonym | Nerozumim zpusobu, jakym hlasuje EP. To jako...
Čtvrtek, 7 Květen 2009 - 10:57 | Anonym | Kurňa, a já se těšil, jak nám VPN začne vydělávat...
Čtvrtek, 7 Květen 2009 - 10:38 | Anonym | Wildcat, v anglictine take nieco nie je? aby som...
Čtvrtek, 7 Květen 2009 - 10:18 | Anonym | 2NOX: Opravdu nevidim zadny duvod, proc by weby...
Čtvrtek, 7 Květen 2009 - 10:09 | Anonym | Alien07: ano, taky už jsem slyšel o torrentech,...

Zobrazit diskusi