Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Neoprávněně zveřejněné fotky nám mohou dělat problémy i za 70 let, varuje právnička Petra Holubová

microphone
Nikdo nečte váš blog? Možná vás napadlo umístit na něj fotografie nahých modelek. To určitě přiláká spoustu lidí. Ovšem pozor, dotyčné modelky i jejich fotografové mohou radost pěkně zkazit, pokud se přihlásí o svá práva.

V oblasti autorského práva se málokdo vyzná, ačkoliv se s ním někdy potýkáme, aniž bychom si to uvědomili. My jsme si na pomoc pozvali odbornici. Na naše otázky odpovídala právnička advokátní kanceláře Holubová – Advokáti s.r.o. Petra Holubová.


Autorské právo na internetu je poměrně mladé odvětví, v němž má málokdo jasno. Spousta lidí si umisťuje na své stránky cizí fotografie bez souhlasu autora s domněnkou, že pokud pod nimi uvedou jejich zdroj, vše je v pořádku. Opravdu se nemají čeho bát? Jaká práva porušují?

Uvedení zdroje fotografie, tedy místa, odkud někdo fotografii získá, nijak nesouvisí s případným porušením autorského práva autora či práva na ochranu osobnosti osob, které jsou na fotografii zachycené. Uvedení zdroje fotografie sděluje návštěvníkovi internetové stránky pouze informaci, že použitá fotografie již byla dříve někde zveřejněna a že se jedná o fotografii převzatou a odkud. Samotným uvedením zdroje či autora je splněna pouze jedna ze zákonných povinností, a to uvedení autora díla, to ale nemění nic na tom, že jsou porušovány ostatní povinnosti vyplývající z autorského práva.

F - Andrew McMillan (iStockphoto.com)
(Autor: Andrew McMillan) Samotné focení ještě tak nebezpečné není, horší je to se zveřejněním fotek. To se musí řídit celou řadou zákonných nařízení.

Jak na fotografii, kterou někdo, někde, nějakým fotoaparátem pořídí, vůbec nahlíží právní řád, konkrétně autorský zákon? Petra Holubová říká toto:

  • Předmětem autorského zákona, zákona č. 121/2000 Sb. je dílo. Dílo je v § 2 autorského zákoníku definováno jako jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora, který je vyjádřen v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam. Autorem je osoba, která dílo vytvořila.
  • Pojmovými znaky díla je tedy to, že se jedná o jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora a lze ho objektivně vnímat. Jak dále z této definice vyplývá, není ani relevantní účel či význam takového díla.
  • Každá i zcela bezvýznamná fotografie má tedy svého autora, který může vykonávat svá autorská práva k tomuto dílu a v případě zveřejnění takové fotografií bez jeho souhlasu dochází k porušování jeho autorských práv.

Vraťme se k úvodnímu odstavci článku. Co by mohl fotograf při případné žalobě získat?

Fotograf, tedy autor fotografie, do jehož práva bylo neoprávněně zasaženo nebo jehož právu hrozí neoprávněný zásah, má celou řadu možností, jak svá práva chránit.

Mezi jeho práva patří právo na určení autorství, právo na zákaz neoprávněných zásahů do autorských práv, právo na sdělení údajů o způsobu a rozsahu a odstranění následků již uskutečněného neoprávněného užití a dále také právo na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu, zejména omluvou. Právo na zadostiučinění v penězích následuje až v případě, kdy se přiznání jiného zadostiučinění nejeví jako postačující. Jeho výši určí soud, který přihlédne zejména k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k zásahu do práva došlo.

A co modelka zachycená na fotografii?

Tímto dotazem se dostáváme k druhému aspektu problému se zveřejňováním fotografií a tím jsou fotografie osob. Mimo otázky autorskoprávní je při zveřejnění fotografie, na které je zachycena nějaká osoba nutné dbát osobnostních práv této osoby.

Osobnostní práva jsou obecně upravena v občanském zákoníku, zákoně č. 40/1964 Sb. Ten stanovuje, že každá osoba má právo na ochranu své osobnosti. Obsah tohoto práva je dále konkretizován tak, že písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity pouze s jejím svolením. 

Mohla by modelka uspět se žalobou o odškodnění za uveřejnění jejích snímků bez patřičného souhlasu?

Pokud by toto právo bylo někým narušeno, má tato osoba možnost se bránit, a to podobným způsobem, jako fotograf v souvislosti se zásahem do autorských práv. Tato osoba se může domáhat toho, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu její osobnosti, aby byly odstraněny následky těchto zásahů a aby jí bylo dáno přiměřené zadostiučinění. Pokud by se toto zadostiučinění nejevilo jako dostatečné, má tato osoba opět právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích, jejíž výši by opět určil soud.

I model či modelka, či kterákoliv jiná osoba mají právo na ochranu své osobnosti a ostatní mají povinnost do těchto jejich práv nezasahovat. Je tedy záhodno doporučit i v tomto případě vložit do smlouvy s fotografovanou osobou souhlas s použitím a zveřejněním fotografií v patřičném rozsahu.

Jak dlouho po pořízení obrázku patří autorovi právo na obrázek (mám na mysli jen autorské právo). Existuje nějaká zákonem stanovená doba od vzniku díla, po níž může fotografii kdokoliv jakkoliv použít?

Právo autorské má dvě složky, které je nutné rozlišovat. Jedná se o práva osobnostní a práva majetková. Mezi osobnostní práva patří zejména právo osobovat si autorství a s tím spojená povinnost všech autora díla při užití díla uvést, jak bylo zmíněno již v mé první odpovědi, a nedotknutelnost díla. Osobnostní práva jsou nepřevoditelná a není možné se jich vzdát. To stejné platí i o právech majetkových. Ovšem právo majetkové, tedy právo dílo užít, je možné udělit jiné osobě. Tímto udělením oprávnění k výkonu nedochází k převodu ani vzdání se práva, autorovi vzniká pouze povinnost strpět zásah do majetkových autorských práv v rozsahu uděleného oprávnění, tzv. licenční smlouvě.

Přechází po smrti autora autorské právo na dědice?

Osobnostní práva zanikají smrtí, majetková práva trvají obecně po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti. Po smrti autora jsou majetková práva předmětem dědictví. Po tom, co uplynula celková doba trvání majetkových práv, se dílo stává tzv. volným dílem, které může každý bez dalšího volně užít.

Internet překračuje hranice. Jestliže na své české stránky umístím obsah, který nijak neporušuje české zákony, ale dostává se do konfliktu s legislativou domovského státu autora obsahu. Má onen autor šanci mne soudní cestou donutit k odstranění obsahu ze stránek, popřípadě na mne vysoudit omluvu či finanční odškodnění?

České autorské právo je v rámci evropského práva harmonizováno, to znamená, že odpovídá standardům práva Evropské unie a co se mimoevropského práva týče, je Česká republika i signatářem všech zásadních mezinárodních smluv z oblasti autorského práva. Mimo to autorské právo je postaveno na několika základních principech, jejichž cílem je zejména chránit autora. Pokud tedy osoba, která chce fotografii zveřejnit, bude postupovat podle výše uvedených pravidel, bude její postup obecně legální. To, že se někde ve světě vyskytuje úprava odlišná, ale samozřejmě vyloučit nelze.

Máte zkušenosti s německým právním systémem. Jak jsou na tom naši západní sousedi v oblasti ochrany autorských práv na internetu? Jsou tam spory o autorská práva častější než u nás?

Jak už jsem zmínila, evropská právní úprava je harmonizována a výrazné rozdíly v právní úpravě tedy nejsou. Rozdíl je ovšem zcela určitě v počtu případů v souvislosti s porušením autorských práv. Podle mého názoru je povědomí o možnostech ochrany autorských práv v Německu širší a s tím souvisí i četnost podaných žalob a vedených řízení. Existují již i společnosti, které se specializují pouze na vymáhání nároků z porušování autorských práv, které tuto službu sami autorům nabídnou za příslib procentní odměny z vymožené částky.

Vzestupný trend autorskoprávních sporů je ovšem možné sledovat již i v České republice, a proto jistě není radno tuto problematiku podceňovat.

Kdo odpovídá?

Mgr. Petra Ho​lubová LL.M.

(petra.holubova@holubova.cz)

---

  • Vystudovala právo na Karlově univerzitě v Praze
  • Postgraduální stupeň studia Master of Law absolvovala na univerzitě v Norimberku
  • Nyní pracuje jako právník v advokátní kanceláři Holubová - advokáti s.r.o.
  • Specializuje se mimo jiné na autorské právo
Foto - Petra Holubová
(Foto archiv P.H.)
Petra Holubová se během studií v Německu seznámila také s autorským právem našich západních sousedů a říká: „Podle mého názoru je povědomí o možnostech ochrany autorských práv v Německu širší.

Dostáváme se k tématu žurnalistiky. Mají novináři při zveřejňování fotografií nějaké výhody oproti ostatním? Musí mít souhlas se zveřejněním od osoby zachycené na snímku?

Novináři mají skutečně jisté výsady, ovšem ani ti nejsou ve své činnosti neomezeni. Autorský zákon stanoví, že do práva autorského nezasahuje ten, kdo užije dílo ve spojitosti se zpravodajstvím týkajícím se aktuálních událostí, a to v rozsahu odpovídajícím informačnímu účelu. Zároveň je možné i podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy bez svolení vyobrazených osob pořídit a použit pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství, pokud takové použití není v rozporu s oprávněnými zájmy vyobrazené osoby.

Tato speciální úprava se nazývá zpravodajská licence a je tedy jistou výsadou pro novináře s cílem ulehčit jejich práci při informování veřejnosti o aktuálním dění, ovšem ani tato výsada není, jak jsem naznačila neomezená.

Jak se vlastně určí novinářská licence? Některé internetové stránky balancují na hraně žurnalistického magazínu a prodejního média. Setkala jste se s takovým případem, kdy se obviněný odvolával na použití díla pro novinářské účely, ačkoliv o novinářském účelu panovaly pochybnosti?

Ano, zaznamenala jsem snahu, kdy jedna cestovní kancelář začala vydávat „noviny“ s cílem obejít své povinnosti, které jí ukládá právo autorské a právo ochrany osobnosti. Takové počínání je v tzv. „právní šedé zóně“ a je třeba zvážit, zda by se skutečně vyplatil takový pokus s ohledem na možný právní spor, v němž by žalobce namítal, že se jedná pouze o obcházení zákona, a soud by mu dal za pravdu.

Zpět k tématu fotografií: fotoservery uvádí u obrázků licenční podmínky (na základě toho, co při nahrávání fotografie zaškrtne uploadující osoba). Co když ale uploader nahraje cizí fotku, povolí mi její zveřejnění a mne poté zažaluje autor. Má možnost spor vyhrát? Musím si já před zveřejněním ověřovat, kdo je skutečným autorem?

Zcela zásadní je, jakým způsobem má takový fotoserver upraven vztah s osobami, které obrázky na tento server nahrávají. A jaké jsou obecné obchodní podmínky tohoto serveru. V obecné rovině lze říci, že pokud vy v dobré víře využíváte službu, kterou vám tento poskytovatel nabízí, a zároveň jsou zde uvedeny licenční podmínky, na které vy spoléháte, přesouvá se problém spíše směrem ke vztahu serveru a osob, které obrázky nahrávají. Jedná se o všem o pouhou úvahu a je skutečně nutné prostudovat obchodní podmínky takového poskytovatele.

Doporučila byste tedy fotografie převzaté z cizích stránek raději vůbec dále nezveřejňovat a spoléhat se jen na ty vlastnoručně pořízené? Nebo po vzoru Járy Cimrmana jen fotografie autorů bezpečně mrtvých?

Pokud mrtvých tak až za sedmdesát let po jejich smrti. Mé doporučení je takové, že jistě není vhodné tuto problematiku podceňovat a pokud bych se já sama rozhodla zveřejnit fotografii, jejíž nejsem autorem, zcela jistě bych kontaktovala autora a dohodla se na podmínkách jejího použití. Naši dohodu bych následně sepsala i písemně, protože ústní dohoda je při případném dokazování u soudu výrazně problematičtější, ovšem to už je jiné téma.

Jan "švexa" Švestka

Jsem člověk a snažím se s tím naučit žít.

více článků, blogů a informací o autorovi

Diskuse ke článku Neoprávněně zveřejněné fotky nám mohou dělat problémy i za 70 let, varuje právnička Petra Holubová

Neděle, 31 Březen 2013 - 14:50 | John McCulloch | Zaráží mne, že tato "zkušená" právnička...
Pátek, 29 Březen 2013 - 19:12 | ZdenekJi | Já vidím hlavní problém AZ (stále) v tom, že může...
Čtvrtek, 28 Březen 2013 - 13:25 | Damel | Musím vás poopravit. Zkopírování fotky není...
Čtvrtek, 28 Březen 2013 - 12:48 | Bambus | *ukrad a *objedu :) Ten edit by se fakt hodil
Čtvrtek, 28 Březen 2013 - 12:47 | Bambus | Jaká dopr..krádež? Chybí ti pak ta fotka? NE,...
Čtvrtek, 28 Březen 2013 - 12:41 | Bambus | Tak to se konečně shodnem :)
Čtvrtek, 28 Březen 2013 - 12:38 | Fotobob | No, to už je problém života v právem prolezlých...
Čtvrtek, 28 Březen 2013 - 12:35 | Anonym | Já nechápu, co řešíte. Pokud jde o fotku, kterou...
Čtvrtek, 28 Březen 2013 - 12:31 | Anonym | Mně ale budou chybět prachy, které bys mně měl...
Čtvrtek, 28 Březen 2013 - 10:41 | Bambus | Ale právě to je ta absurdita a problém zároveň,...

Zobrazit diskusi