Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Použité tonerové kazety – ekologický hyenismus i užitečný zdroj surovin

PR článek
Použitá tonerová kazeta může být cenným zdrojem pro další využití, stejně jako může být extrémně toxickým odpadem, který zamořuje přírodu a ohrožuje zdraví nás všech. Záleží totiž na tom, o jaký typ tonerové kazety se jedná a jakým způsobem ji zlikvidujete.

Z pohledu nakládání s tonerovou kazetou po jejím použití existují dvě základní kategorie kazet. Nové originální a renovované originální tonerové kazety a kazety kompatibilní, někdy označované také jako alternativní. Oba typy kazet slouží k tisku, originální a renovované originální kazety přináší nejostřejší tisk s nejvěrnějšími barvami a skutečně dosahují udávané výtěžnosti. U kompatibilních tiskových kazet jsou obvyklé problémy s kvalitou tisku i nízkou životností. Vzhledem k výraznému rozdílu v ceně mohou být kvalitativní rozdíly snadno akceptovány.

Zásadní rozdíl je v tom, co se děje s použitou tiskovou kazetou a jaké jsou její dopady na životní prostředí. Zatímco většinu originálních tonerových kazet je možné renovovat nebo alespoň recyklovat, kompatibilní tonerové kazety vždy skončí v odpadu. Není je možné žádným způsobem renovovat a vzhledem k běžnému výskytu extrémních koncentrací zakázaných a přísně regulovaných látek ani použít jako surovinu pro další průmysl.

Kompatibilní tonerové kazety jsou totiž obvykle vyráběny s jediným cílem – absolutní minimalizací výrobních nákladů, bez ohledu na dopady na životní prostředí i lidské zdraví. Z testů nezávislých organizací plyne, že čínští výrobci kompatibilních kazet nedodržují základní legislativní požadavky na obsah nebezpečných látek v plastech. Německý zkušební ústav TÜV Rheinland LGA Products GmbH testoval originální tonerové kazety a kompatibilní tonerové kazety původem z asijských zemí. Zatímco originální tonerové kazety neobsahovaly nebezpečné zpomalovače hoření, tak u kompatibilních kazet byla nalezena velmi vysoká koncentrace bromového zpomalovače hoření deca-BDE. Jedná se o extrémně nebezpečnou toxickou sloučeninu, která má schopnost trvale přetrvávat v životním prostředí a trvale se hromadí v organismech.  Největší riziko je v tom, že se z organismu neuvolňuje, ale naopak se v něm hromadí a stále zvyšuje svou koncentraci. Při kontaktu s těmito látkami může dojít během nitroděložního vývoje plodu k narušení vývoje mozku i kostry. Profesorka Jana Hajšlová spolu se svým výzkumným týmem z VŠCHT analyzovala mateřské mléko žen z Olomoucka a prokázala výskyt brómovaného zpomalovače hoření u všech testovaných matek. Právě tato extrémně nebezpečná látka byla v kompatibilních tonerech nalezena v koncentraci dosahující neuvěřitelné dávky 30 000 mg / kg hmoty. Toxický deca-BDE se z těla kompatibilní tonerové kazety uvolňuje během skládkování i spalování. Ovzduším i vodami putuje do vzdálenosti až stovek kilometrů a dostává se do všech typů organismů. Jejich konzumací nebo konzumací produktů z těchto organismů se tak dostává do lidského těla. Všechny kompatibilní tonery jsou buď skládkovány, nebo spalovány.

Oproti tomu jsou originální tonerové kazety cennou surovinou pro další průmysl. Pokud jsou originální tonerové kazety správně předány k likvidaci, tedy buď přímo zaslány originálnímu výrobci, nebo předány firmě, která je renovuje, dojde k jejich opětovnému využití.

Nejvhodnější je předat tonerové kazety firmě, která se zabývá jejich renovací. Některé typy kazet tyto firmy dokonce vykupují. Kazety je možné renovátorovi předat i prostřednictvím specializovaného systému sběru použitých tonerových kazet.

Renovátor využije celé vnější plastové tělo tonerové kazety ke stejnému účelu. Kazetu kompletně rozebere, vyčistí zásobní i odpadní nádobku od zbytkového prachu, vymění optický válec i další vnitřní součásti, které podléhají průběžnému opotřebování. Tím, že se použije vnější plastové tělo originální kazety a současně se všechny opotřebované komponenty uvnitř kazety nahradí novými, je výsledná tonerová kazeta prakticky stejně kvalitní, jako nová originální tonerová kazeta. Navíc je zde zásadní ekologický bonus – opakovaným použitím celého vnějšího plastového těla tonerové kazety totiž dojde k úspoře 9,39 kg primárních zdrojů, 4,49 kg emisí skleníkových plynů a 637 gramů plastového odpadu.

Pozor však na „podvodníky“ – firmy, které kazety nerenovují, ale pouze plní novým tonerovým prachem. Do kazety vyvrtají otvor, kterým dosypou prach. Otvor pak přelepí. Výsledkem je tonerová kazeta, která funguje pouze chvilku. Optický válec má oproti množství tonerového prachu v originální kazetě určitou rezervu životnosti, ale určitě nevytiskne dvojnásobné množství stránek, na které je koncipován. Opotřebení optického válce se projeví světlými pruhy a nízkým kontrastem výtisku. Ještě zásadnější problém je plná odpadní nádobka. Tonerový prášek se totiž během tisku nepřenáší pouze na papír, ale poměrně velká část se ukládá do odpadní části tonerové kazety. Po jejím naplnění nemá zbytkový prášek kam spadávat a zůstává na optickém válci. Na výsledném tisku jsou pak černé pruhy.

Pokud je použitá tonerová kazeta předána originálnímu výrobci, tak ten jí buď renovuje stejným způsobem jako nezávislý renovátor anebo jí recykluje. Recyklace znamená, že se kazeta rozebere      a vnější plastové tělo se po vyčištění rozemele či jinak zpracuje na plast, který se používá například k výrobě izolačních materiálů pro stavebnictví. I tímto způsobem dochází ke snížení ekologické stopy tisku, úspora je však výrazně nižší – pouze 1,94 kg primárních přírodních zdrojů a 0,41 kg emisí skleníkových plynů. Pokud originální výrobce kazety renovuje, používá velmi podobné postupy výroby jako nezávislý renovátor. Samotný proces renovace mají originální výrobci jednodušší v tom, že vynechávají krok, při kterém nezávislí renovátoři odstraňují z těla kazety logo a další ochranné známky originálního výrobce. Další významný rozdíl je ve způsobu označování – zatímco nezávislý renovátoři označují tonerovou kazetu jako renovovanou, originální výrobci nerozlišují mezi zcela nově vyrobenou tonerovou kazetou a renovovanou kazetou – vše prodávají jako nové.

Jak probíhá celý proces správné renovace tonerových kazet, popisuje největší český renovátor KMP Bürotechnik ve své webové prezentaci. Produkty tohoto renovátora je možné zakoupit v internetovém obchodě KMPshop.cz.

Pavel "Pavel Hrdlička" Hrdlička

více článků, blogů a informací o autorovi