Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Soudní dvůr Evropské unie - tisková zpráva č. 126/11

Evropský soudní dvůr v Lucemburku
Případ, který se táhne už minimálně od roku 2007, má velmi zajímavý konec (nebo alespoň začátek konce). Sdružení belgických autorů, skladatelů a vydavatelů vystupující pod zkratkou SABAM se tak dlouho tahalo po soudech s poskytovatelem připojení internetu kvůli nasazení filtru, až se případ dostal k Evropskému soudnímu dvoru. A ten minulý týden rozhodl…

Kapitoly článků

2.  Soudní dvůr Evropské unie - tisková zpráva č. 126/11

Unijní právo brání tomu, aby vnitrostátní soud uložil poskytovateli internetového připojení povinnost zavést systém filtrování za účelem zamezení protiprávnímu stahování souborů

Takový příkaz je v rozporu se zákazem ukládat takovému poskytovateli obecnou povinnost dohledu i s požadavkem zajistit spravedlivou rovnováhu mezi právem duševního vlastnictví na straně jedné a svobodou podnikání, právem na ochranu osobních údajů a svobodou přijímat a rozšiřovat informace na straně druhé.

Projednávaná věc je důsledkem sporu mezi společností Scarlet Extended SA, která poskytuje internetové připojení, a SABAM – belgickou správcovskou společností pověřenou udělováním souhlasů k užívání hudebních děl autorů, skladatelů a vydavatelů třetími osobami.

SABAM dospěla v roce 2004 k závěru, že uživatelé internetu, kteří využívají služeb společnosti Scarlet, přenášejí po internetu bez povolení a bez úhrady poplatků díla obsažená v jejím katalogu, a to pomocí sítí „peer-to-peer“ (tedy transparentního prostředku pro sdílení obsahu, jenž je nezávislý, decentralizovaný a vybavený pokročilou funkcí vyhledávání a stahování).

Na návrh SABAM uložil předseda Tribunal de premiere instance de Bruxelles (Soudu prvního stupně v Bruselu, Belgie) společnosti Scarlet pod sankcí penále, aby jakožto poskytovatel internetového připojení zajistila ukončení tohoto porušování autorského práva tím, že svým zákazníkům znemožní jakoukoli formu odesílání nebo přijímání elektronických souborů obsahujících hudební dílo z repertoáru společnosti SABAM prostřednictvím programu „peer-to-peer“.

Scarlet podala ke Cour d’appel de Bruxelles (Odvolacímu soudu v Bruselu) odvolání. V něm namítla, že uvedený příkaz je v rozporu s unijním právem, jelikož jí de facto ukládá obecnou povinnost dohledu nad komunikací na její síti, což je neslučitelné se směrnicí o elektronickém obchodu¹ a se základními právy. Za těchto okolností se Cour d’appel dotázal Soudního dvora, zda unijní právo umožňuje členským státům dovolit vnitrostátnímu soudu, aby poskytovateli internetového připojení uložil za účelem identifikace protiprávního stahování souborů povinnost zavést obecně, preventivně, výlučně na náklady tohoto poskytovatele a bez časového omezení systém filtrování elektronických sdělení.

Soudní dvůr v dnešním rozsudku nejprve připomíná, že majitelé práv duševního vlastnictví mohou žádat o soudní zákaz ve vztahu ke zprostředkovatelům, jako jsou poskytovatelé internetového připojení, jejichž služby jsou třetí stranou využívány k porušování jejich práv. Podrobná pravidla pro soudní zákazy stanoví vnitrostátní právo. Tato vnitrostátní pravidla však musí respektovat omezení plynoucí z unijního práva, mimo jiné ze směrnice o elektronickém obchodu, která vnitrostátním orgánům zakazuje přijímat opatření, na jejichž základě by poskytovatel internetového připojení měl obecnou povinnost dohlížet na informace přenášené v jeho síti.

Soudní dvůr v této souvislosti konstatuje, že dotčený příkaz by za účelem předcházení veškerému porušování práv duševního vlastnictví ukládal společnosti Scarlet povinnost aktivního dohledu nad všemi údaji každého z jejích zákazníků. Tímto příkazem by tak došlo k uložení povinnosti obecného dohledu, která je neslučitelná se směrnicí o elektronickém obchodu. Takový příkaz by byl v rozporu i s příslušnými základními právy.

Je sice pravda, že Listina základních práv Evropské unie zakotvuje ochranu práv duševního vlastnictví. Z Listiny ani z judikatury Soudního dvora ovšem vůbec neplyne, že by takové právo bylo nedotknutelné, a že by tudíž měla být zajištěna jeho absolutní ochrana.

Příkaz zavést systém filtrování nicméně v projednávaném případě obnáší sledování veškerých elektronických sdělení přenášených v síti dotyčného poskytovatele internetového připojení v zájmu majitelů autorských práv, přičemž toto sledování má být navíc časově neomezené. Takový příkaz by tudíž vedl k závažnému zásahu do svobody podnikání společnosti Scarlet, neboť by jí ukládal povinnost zavést na její vlastní náklady komplexní, nákladný a trvalý počítačový systém.

Účinky takového příkazu by se navíc neprojevily jen u společnosti Scarlet. Systém filtrování by totiž mohl porušovat i základní práva jejích zákazníků, konkrétně právo zákazníků na ochranu osobních údajů a jejich svobodu přijímat a rozšiřovat informace, což jsou práva chráněná Listinou základních práv Evropské unie. Je totiž nesporné, že by tento příkaz obnášel systematické analyzování veškerého obsahu, jakož i shromaždování a identifikování IP adres uživatelů, od nichž pochází protiprávní obsah odesílaný na síť, přičemž tyto adresy jsou chráněnými osobními údaji. Daný příkaz by navíc mohl porušovat i svobodu informací, neboť hrozí, že tento systém nebude dostatečně rozlišovat mezi legálním a protiprávním obsahem, takže by při jeho provozu mohlo docházet i k blokování sdělení s legálním obsahem.

S ohledem na výše uvedené Soudní dvůr konstatuje, že vnitrostátní soud by vydáním příkazu, který by společnosti Scarlet ukládal povinnost zavést takový systém filtrování, nedodržel požadavek zajistit spravedlivou rovnováhu mezi právem duševního vlastnictví na straně jedné a svobodou podnikání, právem na ochranu osobních údajů a svobodou přijímat a rozšiřovat informace na straně druhé.

Soudní dvůr proto odpovídá, že unijní právo brání tomu, aby byla poskytovateli internetového připojení uložena povinnost zavést na jeho vlastní náklady systém preventivního filtrování všech elektronických sdělení přenášených prostřednictvím jeho služeb, použitelný bez časového omezení vůči všem jeho zákazníkům bez rozdílu.

UPOZORNĚNÍ: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce umožňuje soudům členských států, aby v rámci sporu, který projednávají, položily Soudnímu dvoru otázky týkající se výkladu práva Unie nebo platnosti aktu Unie. Soudní dvůr nerozhoduje ve sporu před vnitrostátním soudem. Vnitrostátní soud musí věc rozhodnout v souladu s rozhodnutím Soudního dvora. Toto rozhodnutí je stejně tak závazné pro ostatní vnitrostátní soudy, které případně budou projednávat podobný problém.


¹ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (Úř. věst. L 178, s. 1; Zvl. vyd. 13/25, s. 399).

Kapitoly článků
2.  Soudní dvůr Evropské unie - tisková zpráva č. 126/11

WIFT "WIFT"

Bývalý dlouholetý redaktor internetového magazínu CDR-Server / Deep in IT, který se věnoval psaní článků o IT a souvisejících věcech téměř od založení CD-R serveru. Od roku 2014 už psaní článků fakticky pověsil na hřebík.

více článků, blogů a informací o autorovi

Diskuse ke článku Evropský soudní dvůr zamítl filtrování internetu coby porušování základních lidských práv

Úterý, 29 Listopad 2011 - 12:17 | Heron | Což ale nic nemění na tom, že cenzurují. Jak, to...
Pondělí, 28 Listopad 2011 - 21:43 | Máček333 | „Ale pane Dente, ty plány byly přístupné na...
Pondělí, 28 Listopad 2011 - 21:11 | Archvile | A najlepšie je že sa nás snažia presvedčiť, že je...
Pondělí, 28 Listopad 2011 - 18:38 | Kopri | Lidé kteří nejsou technicky zdatní jsou bez...
Pondělí, 28 Listopad 2011 - 18:12 | Ondřej Profant | Což ale není řešení! Lidé netechnicky zdatní jsou...
Pondělí, 28 Listopad 2011 - 17:57 | Kopri | Jestli to v O2 nepředělali tak filtrují na úrovni...
Pondělí, 28 Listopad 2011 - 17:29 | zx cygnus | Viz Wikipedia http://cs.wikipedia.org/wiki/...
Pondělí, 28 Listopad 2011 - 17:27 | zx cygnus | Google ale nepřenáší data mezi koncovými stroji....
Pondělí, 28 Listopad 2011 - 17:13 | petr ib | kteří to dělají?
Pondělí, 28 Listopad 2011 - 16:49 | Rosi | Naši milí poskytovatelé si asi taky budou dál...

Zobrazit diskusi