Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Zavádí Babiš cenzuru internetu v ČR, nebo prostě nemá jinou možnost?

Na webu Poslanecké sněmovny je dostupný návrh zákona o hazardních hrách, který zavádí nový mechanismus blokování internetových stránek. O co vládě, potažmo Ministru financí jde?
blog

Po pročtení návrhu zákona se mi to jeví tak, že vládě jde opravdu o nastavení určitých mantinelů v oblasti hazardních her, též s dopadem na internetové hazardní hry. Jestli je návrh dobrý, nebo (jako již vícekrát dříve) opět ukazuje, jak české vlády neumí správně uchopit fenomén internetu a vypořádat se s důsledky fungování této v principu věci neregulovatelné sítě, již nechám na vás. Já svůj názor mám a podělím se o něj na konci textu.

Zákon má mnoho a mnoho paragrafů a provází jej řada prováděcích vyhlášek. Kompletní text má 194 stran, takže jako čtení na dlouhé podzimní večery může být vhodný. To již nechávám zcela na vás, já jen vypíchnu to, co mě osobně přišlo zajímavé.

§ 6 Provozovatel
(1) Provozovatelem hazardní hry s výjimkou turnaje malého rozsahu může být pouze
a) Česká republika,
b) právnická osoba, která má
1. sídlo v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
2. organizační strukturu s řádným, průhledným a uceleným vymezením působností a rozhodovacích pravomocí,
3. zřízenou dozorčí radu, správní radu nebo jiný obdobný kontrolní orgán (dále jen „kontrolní orgán“),
4. vlastní zdroje v minimální výši 2 000 000 EUR,
5. průhledný a nezávadný původ zdrojů,
6. průhlednou vlastnickou strukturu, ze které je zřejmé, kdo je jejím skutečným majitelem podle zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“), a
7. věcné, personální a organizační předpoklady potřebné pro výkon činnosti v rozsahu, v jakém hodlá provozovat hazardní hry.

Jak vidno, návrh zákona definuje provozovatele jako někoho řekněme relativně dosažitelného. Provoz internetových her z Uzbekistánu nebo Alpha Centauri tak nebude možný. Samozřejmě v idealizovaném světě, protože nic nebrání Uzbekům či Centauřanům neustále přelévat servery tak, aby unikali dosahu cenzury, kteoru tento zákone definuje (o tom za chvíli). Již jistě tušíte, že právě praktická vymahatelnost tohoto zákona (v případě jeho schválení), bude tím, co bude drhnout.

§ 7 Zákonná omezení
(1) Provozovatel nesmí umožnit účast na hazardní hře osobě mladší 18 let.
(2) Zakazuje se provozovat hazardní hru,
a) jejíž druh není upraven tímto zákonem,
b) ke které nebylo uděleno povolení, nebo která nebyla řádně ohlášena podle tohoto zákona,
c) která nezaručuje všem účastníkům hazardní hry rovné podmínky a rovnou možnost výhry,
d) která odporuje dobrým mravům nebo veřejnému pořádku,
e) u které nelze před jejím zahájením spolehlivě ověřit věk účastníka hazardní hry,
f) u které je možnost výhry zcela nebo zčásti závislá na vložení vkladu pozdějším účastníkem hazardní hry,
g) která neumožňuje účastníkovi hazardní hry tuto hru kdykoliv před zaplacením sázky ukončit, nebo
h) která používá státní symboly členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, symboly Evropské unie, nebo jejich napodobeniny,
i) ve které o výhře nebo prohře rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá okolnost, které mohou být sázejícím nebo provozovatelem ovlivněny, nebo
j) jejíž výsledek je předem znám.
(3) V souvislosti s provozováním hazardní hry se provozovateli zakazuje poskytovat účastníkovi hazardní hry jakoukoli výhodu v podobě potravin, nápojů, tabákových výrobků nebo povzbuzujících látek.
(4) V rámci hazardních her se provozovateli zakazuje přijímat nepeněžní vklady nebo sázky.
(5) Osoba, která pro provozovatele vykonává činnost nebo úkol související s provozováním hazardní hry, se nesmí účastnit hazardní hry v herním prostoru, kde tuto činnost nebo úkol vykonává.

Bod b) je poměrně klíčový. Nově to bude tak, že hazardní hra bude podléhat ohlašovací povinnosti a udělení povolení ze strany státu (příslušného Ministerstva). To, jestli to otevírá prostor pro korupci či omezování nespřízněné konkurence, je na zcela jinou debatu. Stejně tak ona praktická realizovatelnost. §7 b) je totiž tím, na základě čeho budou putovat internetové stránky s nepovolenými hazardními hrami na černou listinu, na jejímž základě budou mít poskytovatelé internetu povinnost tuto stránku znepřístupnit. Jinak doplním, že mě celkem zajímá, jak u internetových hazardních her (ale i jiných) budou hlídány věci jako c), e) či i).

§ 16 Rejstřík fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách
(1) Rejstřík fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách (dále jen „rejstřík“) je neveřejným informačním systémem veřejné správy, který slouží k zamezení přístupu vyloučených fyzických osob k hazardním hrám. Správcem rejstříku je ministerstvo.
(2) Do rejstříku se zapisují tyto údaje:
a) identifikační údaje fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách,
b) datum zápisu fyzické osoby do rejstříku a
c) důvod zápisu fyzické osoby do rejstříku.
(3) Zápis a výmaz údajů podle odstavce 2 provádí ministerstvo.
(4) Uživatelem údajů podle odstavce 2 je provozovatel hazardní hry za podmínek stanovených v odstavci 9 a celní úřad.
(5) Ministerstvo zapíše z moci úřední do rejstříku fyzickou osobu,
a) která pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi, s výjimkou mimořádné okamžité pomoci, podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a podle zákona upravujícího životní a existenční minimum,
b) která je starší 18 let a je s osobou podle písmene a) společně posuzována podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a podle zákona upravujícího životní a existenční minimum,
c) vůči které je pravomocně zjištěn úpadek podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení,
d) které bylo uloženo předběžné opatření zákazu her a sázek podle zákona upravujícího trestní řízení, nebo
e) které bylo uloženo přiměřené omezení a přiměřená povinnost zdržet se hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek nebo ochranné léčení spočívající v léčbě závislosti na hazardních hrách podle trestního zákoníku.
(6) Ministerstvo zapíše do rejstříku fyzickou osobu na její vlastní žádost.
(7) V případech uvedených v odstavci 5 ministerstvo provede neprodleně výmaz osoby z rejstříku, pominou-li důvody pro tento zápis, a v případě osoby, vůči které byl pravomocně zjištěn úpadek, neprodleně po skončení insolvenčního řízení. U zápisu na vlastní žádost může osoba zapsaná v rejstříku požádat o výmaz z rejstříku nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne provedení zápisu; o této skutečnosti musí být žadatel poučen.
(8) Zápis a výmaz podle tohoto ustanovení jsou úkony podle části čtvrté správního řádu.
(9) Ministerstvo je povinno zajistit provozovatelům hazardních her při ověření totožnosti fyzické osoby nepřetržitý dálkový přístup do rejstříku pouze k údaji o tom, zda konkrétní osoba je nebo není zapsána v rejstříku.

Tento paragraf je jedním z klíčových v návrhu zákona. Povšimněte si, že značně omezuje možnosti lidí, kteří mají s gamblerstsvím problém. Striktně jmenuje ty, kteří pobírají dávky v hmotné nouzi, jsou v úpadku či se na ně vztahuje některé z relevantních předběžných opatření. Vše z tohoto dává logicky smysl.

§ 17 Důsledky zápisu fyzické osoby do rejstříku
Osobu zapsanou v rejstříku nesmí provozovatel vpustit dále do herny nebo kasina a nesmí jí umožnit zřídit nebo používat uživatelské konto podle § 29, 44 nebo 76.

Další paragraf definuje praktickou realizaci omezení na základě uvedené databáze, nicméně opět musím dodat, že bude zajímavé sledovat, jak toto bude vymáháno u internetových her. Myšleno těch povolených ministerstvem, u těch nelegálních na to „goro bílý tesák víteco…“.

§ 74 Provoz internetové hry

(2) Server internetové hry a zařízení využívané k provozování číselné loterie jako internetové hry se musí nacházet na území členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Další zajímavý bod. Uvidíme, jak tohle bude stát kontrolovat (pokud vůbec).

§ 76 Podmínky účasti

(3) Registrace zahrnuje zjištění a ověření totožnosti a věku osoby žádající o registraci, přidělení přístupových údajů nebo jiných přístupových prostředků a aktivaci uživatelského konta, na němž jsou evidovány peněžní prostředky, zejména vklady, sázky a výhry, odděleně od peněžních prostředků ostatních účastníků hazardní hry a provozovatele.
(4) Každý účastník hazardní hry může mít u jednoho provozovatele pouze jedno uživatelské konto.

VELICE zajímavý bod. Bude velmi zajímavé sledovat, jak skutečně bude prakticky ověřována totožnost a věk u internetových her. Že by skenem občanky? Vždyť i ten lze zfalšovat. V praxi tenhle bod 3 nemůže být dle mého zcela naplněn. Co mi ale plně dává smysl, je bod 4, který omezuje počet účtů na jediný. Vymahatelnost asi bude stejná jako u facebooku, kde také máte ve smluvních podmínkách existenci jediného účtu a uvádění pouze pravdivých informací. Jenže s prakticky nulovou vymahatelností a ověřitelností.

§ 77 Registrace

(3) Registraci nelze provést bez
a) nastavení nebo odmítnutí sebeomezujících opatření podle § 15 odst. 2 způsobem podle odstavce 1 písm. b),
b) ověření a potvrzení údajů uvedených v odstavci 1 a
c) ověření, zda osoba žádající o registraci není zapsána v rejstříku podle § 16.

A jsme u paragrafu, který omezuje ty, jež se již objevili na onom „seznamu gamblerů“ z paragrafu 16. Dokáži si živě představit, jak o tomto omezení rozhoduje za pár měsíců či let Ústavní soud. Jeho rozhodnutí ale předjímat nebudu. Chápu dobrý úmysl bodu, ale mám pochybnosti, že přežije příliš dlouho. Ne že by Ústava vysloveně říkala, že „člověk má právo na sebedestrukci“, ale sebedestrukce alkoholem, cigaretami, nadměrným přežíráním, vdechováním toluenu, nechráněným náhodný sexem a podobnými aktivitami také není zákonem nijak represivně regulována, takže proč by měl být gambling výjimkou? (konec sarkasmu)

§ 78 Registrovaný platební účet a platební karta

Další paragraf řeší náležitosti kolem účtu/karty, která bude s daným uživatelským účtem svázána. Omezuje možnost její(ho) neustálé změny a dlaší věci.

Hlava II

Nepovolené internetové hry

§ 82 Blokace nepovolených internetových her
(1) Poskytovatelé připojení k internetu na území České republiky jsou povinni zamezit v přístupu k internetovým stránkám uvedeným na seznamu internetových stránek s nepovolenými internetovými hrami (dále jen „seznam nepovolených internetových her“).
(2) Na seznam nepovolených internetových her se zapíše internetová stránka, na níž je provozovaná internetová hra v rozporu s § 7 odst. 2 písm. b).
(3) Povinnost podle odstavce 1 jsou poskytovatelé připojení k internetu splnit ve lhůtě 15 dní ode dne zveřejnění internetové stránky v seznamu nepovolených internetových her.

Toto je onen bod, který de facto zavádí „cenzuru internetu“ v České republice. Hry, které nebudou mít povolení státu, budou poskytovatelé internetu povinni blokovat. Nápad je to vynikající, ale realizace značně pochybná. Opět se otevírá prostor pro falešné poplachy. Například to vezměme tak, že my u nás na diit.cz embeddneme nějaký flashový obsah v článku (neboť jeho autor toto umožňuje jako jedinou cestu jak jej šířit). Následně o X týdnů/měsíců/let později autor vtipálek tento obsah nahradí internetovým hazardním systémem, který logicky se bude od té chvíle embeddovat i u nás na diit.cz. Poputujeme také na černou listinu?

Je to stejný princip, stejné mechanismy jako například u dětské pornografie. Uvidíme, jestli/jak se k tomuto postaví soudní systém v ČR, protože to zavání problémem. Ostatně by bylo legrační, kdyby kupříkladu nastala situace, kdy si někdo rozjede kasíno na megavýhry.něco.cz a než si toho provozovatel něco.cz všimne, bude celé něco.cz na černé listině (a s ním třeba i jeho platící zákazníci). Je to hypotetický, značně vachrlatý scénář, ale jakmile existuje cenzurní pravidlo, je tu mechanismus k jeho zneužití. Viz například album skupiny Scorpions.

§ 83 Blokace plateb u nepovolených internetových her
(1) Poskytovatelé platebních služeb nesmějí provádět platební transakce ve prospěch ani k tíži platebních účtů uvedených na seznamu nepovolených internetových her.
(2) Na seznam nepovolených internetových her se zapíše platební účet, který je využíván k provozování internetové hry v rozporu s § 7 odst. 2 písm. b).

Ano, na seznamu budou i účty.

§ 84 Seznam nepovolených internetových her
(1) Seznam nepovolených internetových her vede a o zápisu do něj rozhoduje z moci úřední ministerstvo.
(2) Seznam nepovolených internetových her obsahuje
a) adresu internetové stránky, na níž je provozovaná internetová hra v rozporu s § 7 odst. 2 písm. b),
b) jedinečný identifikátor platebního účtu, který je využíván k provozování internetové hry v rozporu s § 7 odst. 2 písm. b),
c) den zápisu a výmazu údajů uvedených v písmenech a) a b).
(3) Ministerstvo provede neprodleně výmaz internetových stránek nebo platebního účtu ze seznamu nepovolených internetových her, pominou-li důvody pro jejich zápis do tohoto seznamu.
(4) Ministerstvo zveřejňuje na svých internetových stránkách ze seznamu nepovolených internetových her údaje podle odstavce 2 písm. a) a b).
(5) V řízení podle odstavce 1 se účastníkovi řízení doručuje písemnost veřejnou vyhláškou a účastníkovi řízení známého pobytu nebo sídla se písemnost zašle rovněž na vědomí.

Tohle už jsou jen ty prováděcí věci.


Pokud odečteme veškerou vatu, tak je to v zásadě o dvou věcech. Tou první je de facto zaváděná povinnost pro hráče se nějak reálně identifikovat při registraci v „internetovém kasínu“. Jestli občankou / adresou / rodným číslem, to už nechme na reálně aplikaci tohoto případně schváleného zákona. Pojí se k tomu též ale svázání tohoto účtu s danou platební kartou / bankovním účtem. Takže pokud jste rádi gambleřili pod rouškou anonymity, do budoucna by to nemělo být možné.

Druhou věcí je ona černá listina čísel účtů a zejména internetových adres. Jestli je cenzura obecná, či úzce zaměřená, není podstatné. Stále je to cenzura. Jenže v tomto případě to mě osobně zní jako dobrý záměr. Jak se však říká, cesta do pekla lemována jest dobrými skutky. Je to podobné jako s dětskou pornografií. Tak je také zakázána, jenže se s ní tu a tam svezou i stránky, které za nic nemůžou, jako třeba Wikipedia kvůli obalu alba Scorpions.

Třetí stránkou věci je však praktická vymahatelnost nařízení v tomto zákoně. Pokud pomineme věci, že přes Tor či VPN můžete pod rouškou jakés-takés anonymity (víme, NSA naslouchá) i tam, kam by vás normálně nikdo nepustil, tak ani na 5,391 × 10^-44 sekundy nevěřím, že to bude vymahatelné. A i kdyby bylo, gambling se prostě přesune do nějaké jiné „šedé zóny“, podobně jako třeba prostituce, kdy české právo sice zakazuje kuplířství, ale již ve vlastní výkon činnosti sám/sama za sebe (a nijak zvlášť to často neřeší ani městské vyhlášky tyto činnosti omezující). A každý Pražan jistě dobře ví, že sic je prodej drog zakázán a tvrdě v této zemi postihován, za bílého dne koupíte prakticky cokoli třeba u „Wilsonova nádraží“, nebo na „Václaváku“. A Praha nijak neřeší, že by v těchto místech posílila Městskou policii, stát zde neposílí Policii státní, „obchod“ kvete za tichého přehlížení městskými i státními úředníky. Ač tedy tento návrh zákona má dobrý záměr, pokud bude vymáhán stejně diletantsky jako zákony jiné, bude stejně bezzubý jako v mnoha ohledech Trestní zákoník.

Na motivy Vládního návrhu zákona o hazardních hrách

Tagy: 

David "David Ježek" Ježek

Bývalý zdejší redaktor (2005-2017), nyní diskusní rejpal.

více článků, blogů a informací o autorovi

Diskuse k blogu Zavádí Babiš cenzuru internetu v ČR, nebo prostě nemá jinou možnost?

Středa, 23 Srpen 2017 - 10:42 | Marta88 | Bohužel tenhle problém zase souvisí s tím, kde...
Čtvrtek, 8 Říjen 2015 - 19:04 | ODSakEda | Kdby chyby... Samože to znamená nedemokratické...
Středa, 7 Říjen 2015 - 18:57 | x3m | Ja netvrdim, ze su naoko, ale co keby boli? Tak...
Středa, 7 Říjen 2015 - 18:45 | ODSakEda | v CR jsou volby naoko???... A radíte tedy násilní...
Úterý, 6 Říjen 2015 - 16:00 | x3m | Ako hovori stare heslo: "Keby volby mohli...
Úterý, 6 Říjen 2015 - 12:23 | IT Joker | Ještě dodám protipříklad, jak se to dá zneužít....
Úterý, 6 Říjen 2015 - 12:07 | IT Joker | „možná ses nikdy nesetkal s někým, komu to...
Úterý, 6 Říjen 2015 - 09:54 | Heron | "by bylo dobré mít nějakou formu kontroly...
Úterý, 6 Říjen 2015 - 09:39 | blokace | A ted si vezmi, kolik problemu zpusobuje droga...
Pondělí, 5 Říjen 2015 - 19:57 | David Ježek | Vynikající nápad ve smyslu, že nad (a teď mě fakt...

Zobrazit diskusi