Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Rovné odměňování zahraničních zaměstnanců v Německu: Co za tím vězí?

PR článek

Zdroj: Unsplash

Ve stále globalizovanějším světě práce hraje otázka spravedlivého odměňování ústřední roli, zejména pro zahraniční pracovníky, kteří si budují profesní budoucnost v nové zemi. Německo jako naše sousední země je atraktivní destinací pro mnoho českých pracovníků, kteří chtějí této příležitosti využít.

Tento článek se blíže zabývá konceptem rovného odměňování v Německu a upozorňuje na konkrétní aspekty, které ovlivňují rovnost odměňování. Prozkoumáme jednotlivé aspekty této problematiky, od právního rámce přes ochranu před diskriminací až po iniciativy na podporu inkluze a spravedlnosti, a zjistíme, jaké kroky jsou podnikány k zajištění rovného odměňování pro všechny na německých pracovištích.

Rovné odměňování v Německu: základní principy

Platy v Německu se řídí zásadou rovného odměňování (Equal Pay). Základním principem je, že za stejnou práci musí být vždy vyplácena stejná mzda, a to bez ohledu na pohlaví, národnost nebo původ pracovníka.

Teoreticky rovné odměňování znamená, že zahraniční zaměstnanec by měl za odvedenou práci dostat stejnou mzdu jako jeho německý kolega na srovnatelné pozici a se srovnatelnou kvalifikací.

➔    Tyto zásady mají zajistit, aby nedocházelo k diskriminaci na základě původu nebo státní příslušnosti a aby byla oceňována rozmanitost pracovní síly.

Aby byli zaměstnavatelé povinni tento požadavek dodržovat, je zakotven v německém právu.

Právní rámec

V Německu existuje mnoho zákonů na ochranu menšin před diskriminací. Zahraniční zaměstnanci jsou rovněž chráněni řadou předpisů, které mají zajistit, aby nebyli diskriminováni na základě barvy pleti nebo původu.

➔    Kromě německého obecného zákona o rovném zacházení (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz – AGG) existují i další právní předpisy na evropské úrovni, například směrnice EU o rovném zacházení v zaměstnání a povolání, které se v Německu jako členském státě uplatňují.

AGG zakazuje diskriminaci na pracovišti na základě charakteristik, jako je pohlaví, etnický původ, náboženství, zdravotní postižení nebo sexuální orientace. Ukládá zaměstnavatelům povinnost vytvářet pracovní prostředí bez diskriminace a zajišťovat rovné příležitosti pro všechny zaměstnance.

Pokud je zahraniční pracovník diskriminován nebo je s ním zacházeno nespravedlivě, může proti tomu podat žalobu.

➔    Je však důležité zdůraznit, že samotné právní nástroje k úplnému odstranění diskriminace vždy nestačí. Ačkoli je rovné odměňování pevně zakotveno jako princip, realita často stále vykazuje nerovnosti, kterým se zahraniční zaměstnanci musí přizpůsobovat.

Výzvy pro zahraniční zaměstnance

Navzdory právnímu rámci a snahám o rovné zacházení se zahraniční zaměstnanci v Německu stále potýkají s určitými problémy, které mohou ovlivnit jejich šance na rovné odměňování:

●     Uznávání kvalifikací

Hlavní překážkou je uznávání zahraničních kvalifikací. Vzdělání a odborná kvalifikace získané v zemi původu často nejsou automaticky uznávány, což může vést k nerovnému zařazení a odměňování. To může vést k tomu, že zahraniční pracovníci pracují na pozicích, které jsou pod jejich skutečnou kvalifikační úrovní, což může mít negativní dopad na jejich mzdu.

➔    Pracovníci by proto měli aktivně usilovat o uznání své kvalifikace.

●     Jazykové bariéry

Sprachové překážky mohou vést k nerovnostem. Nedostatečná znalost německého jazyka může ztížit komunikaci na pracovišti a bránit rozvoji kariéry. Zahraniční zaměstnanci, kteří mají potíže s vyjadřováním v němčině, mohou být vyloučeni z některých možností povýšení nebo nemohou adekvátně prezentovat své dovednosti a úspěchy.

➔    Důležitým nástrojem pro zajištění dobrých příležitostí jsou přípravné jazykové kurzy a osvědčení o zvládnuté jazykové úrovni.

●     Kulturní rozdíly

Svou roli mohou hrát i kulturní rozdíly a předsudky. Ne vždy se jedná o aktivní rasismus. Nevědomé předsudky a stereotypy mohou také vést k tomu, že zahraniční pracovníci jsou považováni za méně kompetentní nebo méně hodnotné, což může ovlivnit jejich platový a kariérní růst.

➔    Dobří zaměstnavatelé využívají školení ke zvýšení povědomí o této problematice a aktivně řeší takový vývoj mezi svými zaměstnanci.

Abyste si jako zahraniční zaměstnanec zajistili, že budete v Německu využívat zásady rovného odměňování a zákonů o rovných právech, může být nutné, abyste se sami aktivně zapojili, například hledáním vhodných zaměstnavatelů.

Velkým pomocníkem jsou zde české platformy pro zprostředkování zaměstnání v Německu. Cíleně zprostředkovávají kontakty na pracovní místa, která nabízejí atraktivní příležitosti pro české zaměstnance.

Závěr

Německo je díky své hospodářské síle a přísným antidiskriminačním zákonům atraktivní destinací pro mnoho zahraničních pracovníků z příhraničních zemí. K tomu významně přispívá zásada rovného odměňování, která slibuje stejnou mzdu, jakou by za stejnou práci dostal Němec.

Je však důležité poznamenat, že čeští zaměstnanci mohou i přes právní ochranu a snahu o boj proti diskriminaci stále čelit překážkám. Patří mezi ně například uznávání kvalifikace, jazykové bariéry a kulturní předsudky. Poskytovatelé služeb zprostředkování dobrých pracovních míst v Německu pomáhají tyto problémy překonat a využít příležitostí.